بین المللی
  • پوتین از یک فناوری بسیار وحشتناک‌تر و خطرناک‌تر از بمب اتم نام برد!
پوتین از یک فناوری بسیار وحشتناک‌تر و خطرناک‌تر از بمب اتم نام برد!1